EtusivuAKLEdunvalvonta

Tiivistä yhteistyötä viranomaisten ja sidosryhmien kanssa

Autoalan Keskusliiton edunvalvonnan tavoite on luoda suotuisa toimintaympäristö jäsenyrityksille ja tieliikenteelle. Osallistumme yhteiskunnallisten päätösten valmisteluun ja tekoon laatimalla aloitteita, lausuntoja ja selvityksiä päättäjien käyttöön. Toimimme tiiviissä yhteistyössä viranomaisten, tieliikenteen järjestöjen sekä rahoitus- ja vakuutusalan kanssa.

Tärkeä osa viranomaisvaikuttamista on aktiivinen yhteistyö kuluttajaviranomaisten kanssa autokaupan sopimusehdoista ja mainonnan ja markkinoinnin pelisäännöistä neuvotellen.

Moottoriliikenteen Keskusjärjestön jäsenenä mm. vaikutamme yhdessä kollegajärjestöjen kanssa tieliikenteen edellytyksiin, lainsäädäntöön, verotukseen ja kustannuksiin niin, että maassamme kehittyy yhteiskuntaa hyvin palveleva, turvallinen, ympäristöystävällinen ja kustannuksiltaan kohtuullinen liikkumis- ja kuljetusjärjestelmä.

Olemme Kaupan liiton kumppanuusyhdistys ja sitä kautta myös Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenyyden piirissä.

Työehtosopimukset luovat perustan AKL:n työmarkkinatoiminnalle

Autoalan Keskusliitto neuvottelee ja solmii autoalaa koskevat yleissitovat työehtosopimukset alan työntekijöitä ja toimihenkilöitä edustavien ammattiliittojen kanssa. Työehtosopimukset luovat perustan AKL:n muulle työmarkkinatoiminnalle, joka käsittää työehtosopimusten ja työlainsäädännön soveltamiseen liittyen

  • jäsenyritysten neuvonnan ja kouluttamisen työsuhteisiin ja niiden ehtoihin liittyvissä asioissa sekä
  • työsuhteita koskevien erimielisyysasioiden käsittelyn ja ratkaisemisen viimekädessä työtuomioistuimessa.

Neuvottelemme ja solmimme Teollisuusliitto ry:n kanssa Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimuksen ja Ammattiliitto Pro ry:n kanssa Autoalan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen.

Työmarkkinaedunvalvonnassa AKL toimii suoraan yhteistoiminnassa Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) kanssa.

Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimus 1.12.2023-31.1.2027

(Sisältää Auto- ja konekorjaamoalan työehdot, Auto- ja konekaupan työehdot sekä niille yhteiset liitesopimukset (luottamusmiessopimus, työsuojelusopimus, yhteistoimintasopimus, yleissopimus, koulutussopimus, tilastosopimus ja ay-jäsenmaksujenperintäsopimus).

Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimus 1.12.2023-31.1.2027

Autoalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.12.2023-31.1.2027

Sopimuksen piiriin kuuluvat Autoalan Keskusliitto ry:n jäsenyritysten palveluksessa olevat toimihenkilöt edellyttäen, että he toimivat tämän sopimuksen tarkoittamissa teknisissä tehtävissä tai teknisiä palvelutoimintoja palvelevissa tai tukevissa tehtävissä. Sopimuksen soveltamisen piiriin kuuluvat myös katsastusalan yritysten ja niiden autoalan yrityksille palveluita tuottavien yritysten palveluksessa olevat toimihenkilöt siten kuin työehtosopimuksen liitteissä on sovittu.

Autoalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.12.2023-31.1.2027
Kollektivavtal för bilbranschens tjänstemän 1.12.2023-31.1.2027

Palkkataulukot

Ammattitaitoisen työvoiman varmistaminen alalle

Työvoima- ja koulutuspoliittisen edunvalvonnan tavoitteena on varmistaa alalle riittävän ja ammattikoulutetun työvoiman saanti. Toimimme tiiviissä yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa. Myös Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö  tekee aktiivista yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Autoalan erilaisia koulutusmahdollisuuksia ja työtehtäviä esitellään autoala.fi-sivustolla.

Ammatilliseen koulutuksen sisältöön vaikutamme yhdessä opetusministeriön ja opetushallituksen kanssa mm. ammattitutkintoja kehittämällä.

Alan sisäisenä koulutuksena Autoalan pätevöitymisohjelma APO on vakiinnuttanut asemansa ainutlaatuisena jatkokoulutusjärjestelmänä, joka yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa tarjoaa monipuolisia kehityspolkuja ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen tai jopa uuteen ammattiin siirtymiseen alan sisällä.

Autoalan Keskusliitto © 2023 Tietosuojaseloste