EtusivuLinjauksetAutoalan green deal

Autoalan ja valtion välinen green deal -ilmastosopimus

Autoala, liikenne- ja viestintäministeriö sekä ympäristöministeriö solmivat vapaaehtoisen ilmastosopimuksen 22.11.2018. Sopimuksella tähdätään henkilöautoliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Green deal -sopimus on samalla kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus.

Mikä on green deal?

Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtiovallan ja yritysten välillä. Se on pakottavaan lainsäädäntöön ja normiohjaukseen verrattuna nopea ja joustava tapa edistää ympäristöasioita. Sopimusta käytetään lainsäädäntöä korvaavana ohjauskeinona.

Sopimuksen tavoitteet

Autoalan ja valtion yhteiset tavoitteet tukevat liikenteelle asetettujen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, ajoneuvojen energiatehokkuuden parantumista sekä biopolttoaineiden ja muiden vaihtoehtoisten käyttövoimien yleistymistä. Sopimuksen tavoitteena on:

 • vähentää ensirekisteröityjen henkilö- ja pakettiautojen keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä vähintään 4 % vuodessa (ensimmäinen vertailuvuosi on 2018)
 • lisätä korkeille biopolttoaineosuuksille soveltuvien autojen osuutta autokannassa ja erityisesti raskaassa kalustossa
 • edistää muiden vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen yleistymistä siten, että niiden osuus ensirekisteröinneistä kasvaa yhteensä vähintään 25 prosenttiin vuoden 2025 loppuun mennessä
 • alentaa autokannan keski-ikää ja henkilöautojen keskimääräistä romutusikää 1,5 % vuodessa (ensimmäinen vertailuvuosi on 2018)

Kenelle sopimus on tarkoitettu ja mitä toimenpiteitä siihen sisältyy?

Sitoumuksen voivat tehdä yritykset, jotka tuovat maahan, myyvät, liisaavat tai vuokraavat uusia henkilö-, paketti-, kuorma- tai linja-autoja Suomessa. Sopimukseen liittyminen on yrityksille vapaaehtoista. Liittyessään sopimukseen yritykset sitoutuvat sopimuksen tavoitteiden edistämiseen ja valitsevat sopimuksessa esitetyistä toimenpiteistä toimialaansa ja yrityksensä toimintaan soveltuvat toimet.
Autotuojat ja -teollisuus ry suosittaa lämpimästi kaikille jäsenilleen sopimukseen liittymistä, sillä sopimuksen toimenpiteet soveltuvat useimmille jäsenyrityksille ja sopimus tukee hyvin autoalan yhteisiä yhteiskuntavastuun tavoitteita.

Sopimuksessa on määritelty seuraavat toimenpiteet, joita yritykset voivat soveltaa omaan toimintaansa:

 • kuluttajille ja yritysasiakkaille suunnatun informaation jakaminen vähäpäästöisistä ajoneuvoista, korkeaseosbiopolttoaineista ja muista vaihtoehtoisista käyttövoimista
 • kuluttajille ja yritysasiakkaille suunnatun informaation jakaminen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrasta, sähköautojen latausverkostosta ja latauspaikkojen kiinteistökohtaisista toteutusvaihtoehdoista
 • auton hiilidioksiditasetta koskevan laskelman sisällyttäminen osaksi autosta tehtävää tarjousta ja yritysasiakkaille tehtävää autoetulaskelmaainformaation jakaminen romuajoneuvojen vastaanotto- ja kierrätysjärjestelmästä
 • vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien ajoneuvojen pitäminen esittelyautoina ja huollon sijaisautoina
 • sähköautoille varattujen latauspaikkojen rakentaminen yrityksen omiin toimitiloihin
 • vaihtoehtoisten käyttövoimien oheispalvelujen ja tarvikkeiden paketointi (esimerkiksi tarjoamalla kuluttajille sähköauton kotilatauspisteitä tai vaihtoehtoisten polttoaineiden kuukausisopimuksia)
 • romutuspalkkiokampanjoihin tai vastaaviin kampanjoihin osallistuminen
 • muut omaehtoiset vähäpäästöisten autojen kysynnän edistämistoimet.

Sopimukseen liittyneet yritykset

Katso sopimukseen liittyneeet yritykset tästä>

Ministeriöiden toimenpiteet

Sopimus määrittelee, että ministeriöt:

 • edistävät käytettävissään olevin keinoin erilaisia autokannan nuorentamiseen tähtääviä toimenpiteitä (esimerkiksi romutuspalkkio- tai muut vastaavat kampanjat tai muut taloudelliseen ohjaukseen liittyvät toimet)
 • edistävät käytettävissään olevin keinoin vähäpäästöisten autojen ja korkeaseosbiopolttoaineita ja muita vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävien autojen yleistymiseen liittyviä toimenpiteitä (esimerkiksi erilaisiin hankintakannusteisiin tai muuhun taloudelliseen ohjaukseen liittyvät toimenpiteet, vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfraa koskevien tietojen ylläpitäminen ja koostaminen)
 • selvittävät ja pyrkivät toteuttamaan toimia, jotka edistävät vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien esittely- ja sijaisautojen yleistymistä autoliikkeissä
 • osallistuvat kuluttaja- ja yritysviestintää koskevan materiaalin tuottamiseen sekä informaatio-ohjaukseen
 • edistävät uuden ja vähäpäästöisen kaluston käyttöä julkisella sektorilla hankintoja koskevaa ohjeistusta ja lainsäädäntöä kehittämällä
 • osallistuvat mahdollisuuksien mukaan päästövähennystoimien kohdentamista koskevien taustaselvitysten toteuttamiseen.

Yhdistysten toimenpiteet

Autotuojat ja -teollisuus ry ja Autoalan Keskusliitto ry edistävät sopimuksen teemoihin liittyvää kuluttajaviestintää ja tuottavat yhteistä kuluttajaviestintään soveltuvaa materiaalia autojen energiatehokkuuden parantamisesta, vähäpäästöisyyden edistämisestä, korkeaseosbiopolttoaineista ja muista vaihtoehtoisista käyttövoimista sekä velvollisuudesta toimittaa käytöstä poistetut autot viralliseen kierrätysjärjestelmään. Yhdistykset tekevät sopimuksen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin liittyviä taustaselvityksiä, jotka osaltaan tukevat päästöjen vähentämistoimien kohdentamista sekä valmistelevat liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen liittyviä autoalaa koskevia toimenpiteitä.

Green deal -tiedote englanniksi

Lisätietoja

Hanna Kalenoja

Liikenteen erityisasiantuntija

Autoalan Keskusliitto © 2023 Tietosuojaseloste