Autoalan Keskusliitto ry:n kunniamerkkiä, ansiomerkkiä ja pienoislippua sekä kunniajäsenmerkkiä koskevat säännöt


1 § Yleistä

Suomen Autokorjaamoiden ja –liikkeiden Liitto ry perusti vuonna 1943 kunnia- ja ansio-merkkijärjestelmän, jota jatkaa Autoalan Keskusliitto ry (AKL). Järjestelmään on lisätty 1968 käyttöön otettu kunniajäsenyys ja 1971 käyttöön otettu pienoislippu.

2 § Merkit ja pienoislippu

Kultainen kunniamerkki, jota on kahta kokoa; pienemmän halkaisija on 25 mm ja suuremman 40 mm. Merkissä on mutterin kuva, jonka keskiössä on kirjaimet AKL. Mutteria ympäröi umpinainen, kultainen lehvä. Merkkiin kuuluu kunniamerkkinauha.

Ansiomerkki, jonka halkaisija on 20 mm ja siinä on mutterin kuva, jonka keskiössä on kirjaimet AKL. Ansiomerkkejä on kolme eri luokkaa: pronssinen, hopeinen ja kultainen ansiomerkki.

Pienoislippu, jossa on valkoiselle silkkikankaalle painettu tyylitelty mutterin kuva, jonka keskiössä on kirjaimet AKL. Pienoislipun mitat ovat 120 x 205 mm, joka on 82 x 82 mm kokoisella marmorijalustalla. Lipputangon korkeus on 430 mm. Marmorijalustalle voidaan kiinnittää hopealaatta kaiverruksia varten.

Kunnia- tai ansiomerkin saajalle luovutetaan AKL:n puheenjohtajan ja toimitusjohtajan allekirjoittama kunniakirja ja säännöt.

3 § Merkin ja pienoislipun hakeminen

AKL:n hallitus, työvaliokunta, puheenjohtajisto ja toimisto voivat tehdä ehdotuksen merkin myöntämisestä. Paikallisyhdistykset tai jälleenmyyjäyhdistykset voivat hakea merkin myöntämistä. Hakemus on lomaketta käyttäen jätettävä AKL:n hallitukselle päätettäväksi.

AKL:n toimisto antaa ohjeet hakemuksen laatimisesta ja ilmoittaa määräajat, joihin mennessä hakemus on lähetettävä AKL:lle.

AKL:n hallitukselle osoitetussa hakemuksessa on mainittava:

 1. asianomaisen henkilön suku- ja etunimet
 2. hänen toimensa yrityksessä (esim. toimitusjohtaja, johtaja) tai yhdistyksessä (esim. puheenjohtaja, sihteeri, johtokunnan jäsen)
 3. vuodet, jotka hän on ollut yrityksessä ja/tai yhdistyksessä
 4. mille päivämäärälle merkki ja siihen liittyvä kunniakirja tai pienoislipun hopealaatta halutaan päivättäväksi.

Kunniamerkki-, ansiomerkki- tai pienoislippuhakemusta varten täytetään lomake, joka on saatavissa AKL:n toimistolta.

Kunnia- ja ansiomerkkien sekä pienoislipun saajista AKL pitää merkki- ja lipunluovutuskirjaa.

Kunnia- ja ansiomerkin selkäpuolelle kaiverretaan merkin järjestysnumero ja hakemuksessa mainittu kaiverruspäiväys.

Pienoislipun hopealaattaan kaiverretaan yrityksen tai henkilön nimi sekä hakemuksessa mainittu kaiverruspäiväys.

4 § Merkin myöntäminen jäsenyrityksen palveluksessa oleville

Kultainen kunniamerkki voidaan myöntää henkilölle, jolle on aiemmin myönnetty kultainen ansiomerkki. Lisäksi edellytetään useampivuotista aktiivista osallistumista AKL:n ja/tai paikallisyhdistyksen luottamustehtäviin. Kunniamerkin saaneella on ikuinen kutsu AKL:n Autokauppiaspäiville.

Kultaisen ansiomerkin myöntämisperusteet ovat jäsenyrityksen esimerkillinen hoitaminen vähintään kahdenkymmenen (20) vuoden ajan, minkä lisäksi edellytetään useampivuotis-ta aktiivista osallistumista AKL:n ja/tai paikallisyhdistyksen luottamustehtäviin.

Hopeisen ansiomerkin myöntämisperusteet ovat jäsenyrityksen esimerkillinen hoitaminen vähintään kymmenen (10) vuoden ajan, minkä lisäksi edellytetään useampivuotista aktiivista osallistumista AKL:n ja/tai paikallisyhdistyksen luottamustehtäviin.

Pronssisen ansiomerkin myöntämisperusteet ovat jäsenyrityksen esimerkillinen hoitaminen vähintään viiden (5) vuoden ajan, minkä lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista AKL:n ja/tai paikallisyhdistyksen luottamustehtäviin.

Kunniamerkki sekä kultainen ja hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää viiden (5) vuoden kuluttua edellisen merkin myöntämisestä.

AKL:n hallitus voi kuitenkin poiketa yllämainitusta yksimielisellä päätöksellä ja myöntää suoraan ko. merkin, mikäli merkin myöntämiselle on erityiset perustelut.

5 § Merkin myöntäminen muille

Hallitus voi myöntää kunnia- tai ansiomerkin AKL:oon kuulumattomalle, muutoin autoalalla ansionoituneelle henkilölle, mikäli hän on erityisen ansiokkaasti ja näkyvällä tavalla työskennellyt autoalan hyväksi.

6 § Merkkien luovuttaminen

Kunnia- ja ansiomerkkien jako pyritään järjestämään AKL:n liittokokous- tai juhlatilaisuuksien tai paikallis- ja jälleenmyyjäyhdistysten juhlatilaisuuksien yhteyteen.

7 § Merkkien käyttö

Kunnia- ja ansiomerkkejä saa julkisesti kantaa ainoastaan henkilö, jolle merkki on myönnetty. Merkin saajan kuoltua merkki jää hänen lähimmän omaisensa haltuun, mutta tämä ei ole oikeutettu kantamaan sitä julkisesti.

Kunnia- ja ansiomerkkejä käytetään:

 • isänmaallisissa juhlatilaisuuksissa
 • yleisissä työhön liittyvissä juhlissa
 • työnantajan järjestämissä juhlatilaisuuksissa
 • suku- ja perhejuhlissa
 • tilaisuuksissa, joissa kunniamerkkejä yleensä kannetaan.

Kunnia- ja ansiomerkkiä kannetaan juhla- tai tummassa puvussa.

Kunniamerkki kiinnitetään rintaan puvun vasemmalle puolelle kunniamerkkinauhaan ri-pustettuna. Jos merkin omistajalla on kotimaisia tai ulkomaisia valtiovallan tai sotilasjohdon antamia kunniamerkkejä, kiinnitetään AKL:n myöntämä merkki niiden alapuolelle.

Kunniamerkin pienoismerkkiä käytetään:

 • AKL:n liittokokouksessa ja
 • muissa vastaavissa edustavissa tilaisuuksissa

Kunniamerkin pienoismerkkiä kannetaan arkipuvussa, kiinnitettynä rintaan puvun vasemmalle puolelle.

Ansiomerkki kiinnitetään puvun vasemmalle puolelle.

Jos samalla henkilöllä on useampia ansiomerkkejä ja hän haluaa kantaa niitä yhtä aikaa, kiinnitetään merkit vierekkäin siten, että arvokkain merkki on rinnan keskiviivan puolella.

8 § Pienoislipun myöntäminen ja luovuttaminen

Pienoislippu on tarkoitettu tunnustukseksi esim. valtiovallan edustajalle tms. julkisuuden henkilölle tai yhteisölle, joka ansiokkaalla tavalla on edistänyt autoalan kehitystä. Pienoislippu on tarkoitettu myös paikallisyhdistysten käyttöön annettavaksi paikallisyhdistyksen alueella toimivalle henkilölle tai yhteisölle, joka on ansiokkaasti toiminut autoalan hyväksi.

Pienoislipun jako pyritään järjestämään AKL:n liittokokous- tai juhlatilaisuuksien tai paikallis- ja jälleenmyyjäyhdistysten juhlatilaisuuksien yhteyteen.

9 § Kunniajäsenmerkki, AKL:n hallituksen aloitteesta myönnettävä merkki

Kunniajäsenmerkki on läpimitaltaan 22 mm ja siinä on mutterin kuva, jonka pyöreässä keskiössä on kirjaimet AKL. Mutteria ympäröi yläpäästä avonainen, kultainen lehvä.

Kunniajäsenmerkki voidaan myöntää AKL:n hallituksen aloitteesta AKL:n jäsenyrityksen tai AKL:n palveluksessa olevalle henkilölle, joka poikkeuksellisen ansiokkaalla tavalla on vaikuttanut AKL:n toimintaan ja joka tämän johdosta kutsutaan keskusliiton kunniapu-heenjohtajaksi tai –jäseneksi. Kunniapuheenjohtajia voi samanaikaisesti olla vain yksi, kunniajäseniä sitä vastoin useampia. Kunniapuheenjohtajalla ja –jäsenellä on ikuinen kutsu AKL:n Autokauppiaspäiville.

Kunniajäsenmerkkiä käytetään samoin kuin kultaista kunniamerkkiä ja ansiomerkkiä.

Autoalan Keskusliitto ry:n hallitus on kokouksessaan 24.1.2006 vahvistanut em. säännöt.

Autoalan Keskusliitto © 2023 Tietosuojaseloste