Sähkö- ja hybridiajoneuvojen korjaamiseen liittyvät tärkeimmät muutokset

1) Uuden sähköturvallisuuslain (16.12.2016/1135) mukaan tieliikennekäyttöön soveltuvien ajoneuvojen voimajärjestelmän sähkötyöt

 • eivät vaadi urakointi-ilmoitusta Tukesille. Tukes on 1/2017 lähestynyt kirjeitse urakoitsijarekisterissä olevia sähköajoneuvokorjaamoja ja poistanut ne urakoitsijarekisteristä uuden lain nojalla.
 • eivät näin ollen vaadi myöskään sähkötöiden johtajaa pätevyystodistuksineen.

2) Työ on edelleen sähkötyötä ja muiden sähkötyöturvallisuusmääräysten noudattamista edellytetään jatkossakin. Lain mukaan työn suorittajan on oltava riittävästi perehtynyt tai perehdytetty kyseisen ajoneuvomallin sähköjärjestelmään ja sähkön vaaroihin. (56 §). Työ ei siis ole esimerkiksi yksivaiheisen jatkojohdon tekemiseen tai 12 voltin halogeenivalaisimien asentamiseen rinnastettavaa maallikkotyötä.

3) Lain edellyttämä sähkön vaaroihin perehtyminen täyttyy suorittamalla autoalan sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002. Pelkkä SFS 6002 –sähkötyöturvallisuuskoulutus ei riitä ”yleispätevyydeksi” kaikkien ajoneuvojen sähkötöihin, vaan kyseisen ajoneuvomallin sähköjärjestelmään on perehdyttävä esimerkiksi maahantuojan koulutuksessa.

Vastuu sähkötyöturvallisuudesta on työnantajalla

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta. Mikäli työnantajalla ei ole sähköajoneuvojen korjaamiseen tarvittavia mittalaitteita ja muita työvälineitä ja henkilöstöä ei ole sähkötyöturvallisuuskoulutettu eikä mallikohtaista perehtymistä järjestetty, korjaamolla ei saa korjata sähköajoneuvoja.

Sähköisellä voimalinjalla varustetut autot yleistyvät koko ajan, joten SFS 6002:n mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus on suositeltavaa antaa kaikille automekaanikoille, korjattiinpa korjaamolla sähkö- ja hybridiajoneuvojen voimajärjestelmää tai ei. Sähkötyöturvallisuuskoulutus on jo ammatillisissa oppilaitoksissa pakollinen osa autoalan perustutkintoa.

Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002:n mukaan sähkötyötä tehtäessä on työnantajan nimettävä työsuorituksesta vastaava henkilö, joka vastaa toiminnallisesti työstä työkohteessa. Hänen on varmistettava, että työssä noudatetaan asiaankuuluvia säädöksiä, vaatimuksia ja ohjeita. Henkilölle ei ole lakiin kirjattuja pätevyysvaatimuksia, mutta hänellä on oltava riittävät sähköalan perustiedot ja kokemus, jotta hän tuntee sähköajoneuvojen sähköjärjestelmien erityispiirteet ja niihin liittyvät vaaratekijät. Nimeämisen voi tehdä esimerkiksi työmääräimeen – pääasia on, että aina on selvää, kuka vastaa ajoneuvossa tehtävästä sähkötyöstä.

 

Työntekijät koulutettava ja perehdytettävä

Sähkön vaaroihin perehtyminen täyttyy esimerkiksi suorittamalla SFS 6002 –standardin mukainen autoalan sähkötyöturvallisuuskoulutus. Pelkkä sähkötyöturvallisuuskoulutuksen suorittaminen ei kuitenkaan riitä, koska ajoneuvojen sähköjärjestelmät ja oikeat menettelytavat poikkeavat valmistajakohtaisesti merkittävästi toisistaan. Tämän takia laissa vaaditaan perehtyneisyys nimenomaan kyseisen ajoneuvomallin sähköjärjestelmään.

Tämä toteutuu esimerkiksi suorittamalla maahantuojan mallikohtainen korkeajännitemekaanikon koulutus. Mikäli ajoneuvomalliin ei ole saatavilla huolto-ohjetta (esimerkiksi itserakennetun ajoneuvon tapauksessa), on työntekijällä oltava riittävä työkokemus ja ammattitaito sähkön vaarojen välttämiseksi.

Sähkövoimajärjestelmän sähkötyötä on esimerkiksi:

 • Työ, jossa auton valmistaja edellyttää korkeajännitejärjestelmän jännitteettömäksi erottamisen
 • Korkeajännitepiirin jännitteettömäksi erottaminen
 • Korkeajännitepiirin jännitteen kytkentä
 • Eristysvastusmittaus
 • Korkeajännitekomponenttien irrotus/kiinnitys
 • Korkeajänniteliittimien avaaminen/sulkeminen
 • Korkeajänniteakkuun kohdistuvat työt
 • Vaurioituneen ajoneuvon korkeajännitepiirin tilan tarkastaminen
 • Muut korkeajännitepiirin vianmääritys- ja korjaustoimenpiteet

Muuta korjaus- tai huoltotyötä, joka ei edellytä sähkövoimajärjestelmään perehtymistä on esimerkiksi:

 • 12 V/24 V piirin sähkötyöt
 • Määräaikaishuollot
 • Korityöt sen jälkeen kun korkeajännitejärjestelmä on tarvittaessa ensin tehty jännitteettömäksi

Sähkötyöturvallisuusstandardia noudatettava edelleen

Vaikka vaatimus rekisteröitymisestä, sähkötöiden johtajasta ja työkokemusvuosista poistuu, sähköajoneuvojen korjaustyö on edelleen työtä, josta aiheutuu sähköiskun tai valokaaren vaara ja työssä on lain nojalla noudatettava sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 määräyksiä.

Olennainen sähkötyöturvallisuusstandardin vaatimus on, että kaikki sähkötöihin osallistuvat (mukaan lukien työnjohto) on ensiapukoulutettava. Ensiapukoulutus on uusittava kolmen vuoden välein. Sähkötyöturvallisuuskoulutus on uusittava viiden vuoden välein.

Standardin mukaan lisäksi

 • ajoneuvo, jossa tehdään sähkötyötä, on merkittävä selkeästi esimerkiksi lippusiimalla ja vaarallisesta jännitteestä kertovalla varoituskilvellä, joka sijoitetaan näkyvään paikkaan esimerkiksi ajoneuvon katolle.
 • työntekijällä on aina oltava käytettävissä ajoneuvomallikohtaiset huolto/korjausohjeet, jotka sisältävät ohjeet ajoneuvon jännitteettömäksi tekemiseksi.
 • Ne korjaamohallissa työskentelevät henkilöt, jotka eivät osallistu sähköajoneuvojen huolto- ja korjaustöihin, eivät tarvitse varsinaista sähkötyöturvallisuuskoulutusta. Heille riittää perehdytys sähkön vaaroihin ja toimintaan onnettomuustilanteessa.
 • korkeajänniteakustojen korjaus on jännitetyötä, joka vaatii erillisen koulutuksen (esimerkiksi valmistajan akkukorjauskurssi ja tarvittaessa jännitetyötä koskevat kansalliset lisävaatimukset (SFS 6002:n osalta).

Erityisesti monimerkkikorjaamoissa on tärkeää erikseen huolehtia, että työntekijällä on käytössä mallikohtaiset ohjeet työn suorittamiseksi.

Standardin mukaan työn vaativuus on arvioitava ennen työn aloittamista niin, että työhön valitaan sopiva henkilö. Perusteena voidaan käyttää sähköalan perustietoja, kokemusta sähkötöistä, vaaratekijöiden tuntemusta sekä kykyä tunnistaa kaikissa tilanteissa, onko työn jatkaminen turvallista.

Kolariajoneuvot

Sähköajoneuvojen yleistyessä on suositeltavaa, että myös hinausliikkeiden henkilökunta sähkötyöturvallisuuskoulutetaan. Sama koskee katsastusalaa, ajoneuvokierrätysalaa, pelastusalaa sekä erityisesti kolariajoneuvojen korjaustoimintaa. Kolariajoneuvoissa on suositeltavaa, että maahantuojan valtuuttama henkilö käy tarkastamassa ja tekemässä ajoneuvon jännitteettömäksi sen saapuessa.

Alalle oma vapaaehtoinen auktorisointi

Autoalan Keskusliitossa (AKL) valmistellaan parhaillaan omaa, korikorjaamoluokitusjärjestelmän kaltaista vapaaehtoista auktorisointia sähkö- ja hybridiajoneuvokorjaamoille.

Auktorisoidulla sähköajoneuvokorjaamolla on nimetty ja rekisteröity työn suorituksesta vastaava henkilö, joka on suorittanut AKL:n Sähkö- ja hybridiautojen turvallisuustutkinnon.

Ilmoita vaaratilanteista Tukesille

Tukesin ylläpitämässä Varo-rekisterissä ei ole toistaiseksi yhtään sähköajoneuvoihin liittyvää tapaturmaa tai läheltä piti -tilannetta. Tämä voi johtua siitä, että niitä ei ole tapahtunut, mutta on myös mahdollista, että ilmoituksia ei ole tehty. Vakavista tapaturmista ilmoitus menee työsuojeluviranomaisen kautta sähköturvallisuusviranomaiselle, mutta lievemmistä tapauksista ja läheltä piti –tilanteista ilmoittaminen on suositeltavaa turvallisuusmääräysten ja alan koulutuksen kehittämiseksi.

Autoalan Keskusliitto © 2020 Tietosuojaseloste