EtusivuTietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Yleistä

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, mitä henkilötietoja Autoalan Keskusliitto ry (y-tunnus 0211036-9), AKL-Palvelu Oy (y-tunnus 0547852-1) ja Tieliikenteen Tietokeskus TT Oy (y-tunnus 1022681-2) (”AKL”) kerää, miten AKL käsittelee henkilötietoja, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa. Tietosuojaseloste antaa tietoa myös niistä velvoitteista, joita AKL noudattaa henkilötietojen käsittelyssä.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisestä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä (yhdessä ”tietosuojalainsäädäntö”). Tietosuojasta huolehtiminen on osa kaikkea toimintaamme.

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin AKL:n ja yllä mainittujen yhtiöiden tarjoamiin neuvonta-, koulutus-, tiedotus-, edunvalvonta-, sertifiointi- ja tietopalveluihin sekä muihin AKL:n tarjoamiin palveluihin verkkosivuilla, sosiaalisen median palveluissa ja tapahtumissa tai muutoin. Jäsenyhteisöjen edustajien sekä jäsenyhteisöjen palveluksessa olevien ohella tätä tietosuojaselostetta sovelletaan myös muiden AKL:n sidosryhmien, kuten yhteistyökumppaneiden ja palveluntarjoajien edustajien henkilötietojen käsittelyyn sekä AKL:n järjestämien tilaisuuksien osallistujien henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuojaselostetta sovelletaan myös kaikkiin henkilöihin, jotka ovat hakeneet tai hakemassa AKL:n tai yllä mainittujen yhtiöiden palvelukseen.

Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia luonnollista henkilöä (”rekisteröity”) koskevia tietoja, joista hänet voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin tietosuoja on määritelty. Tiedot, joista ei voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa rekisteröityä, eivät ole henkilötietoja.

2. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Autoalan Keskusliitto ry

Mikonkatu 8 A, 10. krs, 00100 Helsinki

Vaihde: 010 504 5000

Yhteyshenkilö: lakiasiainjohtaja Timo Niemi, timo.niemi@akl.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja käsittelyn tarkoitukset

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on AKL:n ja rekisteröidyn välinen sopimussuhde, joka perustuu AKL:n tarjoaman tuotteen tai palvelun tilaamiseen, kuten koulutukseen osallistumiseen. Lisäksi jäsenyhteisöjen ja muiden AKL:n yhteistyökumppaneiden edustajien sekä palveluksessa olevien henkilötietojen käsittelyperusteena on yhteistyösuhteeseen tai jäsenyyden hoitoon liittyvä AKL:n oikeutettu etu. Samoin suoramarkkinointi sekä rekrytointi perustuu AKL:n oikeutettuun etuun.  Lisäksi henkilötietojen käsittely perustuu myös lakisääteisiin velvoitteisiin, kuten kirjanpitovelvoitteisiin.

Henkilötietoja käsitellään mm. seuraavia tarkoituksia varten:

 • tuotteiden ja palveluiden tilaamiseen sekä ylläpitoon ja kehittämiseen
 • tapahtumien hallinnointiin, järjestämiseen, markkinointiin ja laskutukseen
 • viestintään, tiedottamiseen sekä markkinointiin
 • palveluiden laadun varmistamiseen ja väärinkäytösten estämiseen
 • lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen
 • toiminnan suunnitteluun ja kehitykseen
 • riskienhallintaan ja väärinkäytösten estämiseen
 • rekrytointiin

4. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja tietosisältö ja tietolähteet

AKL kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:

Henkilötietoryhmä
Esimerkkejä tietosisällöstä
 
Yhteys- ja tehtävätiedot Rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, koulutustapahtumatiedot, tehtävänimike ja vastuualue
Tuntemistiedot Henkilötunnus tai vastaava ulkomainen henkilötunniste ja syntymäaika
Jäsenviestintään liittyvät tiedot Jäsenviestinnän kiinnostuksen aihealueet
Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot Tilinumero, laskutus- ja maksutiedot ja muut asiakkuussuhteen yksilöivät tiedot
Asiakastapahtumatiedot sekä sopimus- ja tuotetiedot Tiedot AKL:n ja rekisteröidyn tai AKL:n ja rekisteröityä edustavan yhteisön välisestä sopimuksesta, tuote- ja tilaustiedot ja asiakaspalautteet sekä rekisteröidyn ja AKL:n väliset yhteydenotot, reklamaatiot ja muut asiointiedot
Rekrytointitiedot Rekisteröidyn työhakemuksessa, ansioluettelossa ja muussa rekrytointimateriaalissa antamat tiedot, suosittelijoiden tiedot sekä muut rekrytointiprosessin aikana kertyneet tiedot

Edellä mainittujen tietojen antaminen on välttämätöntä AKL:n sopimukseen ja lainsäädäntöön perustuvien velvoitteiden hoitamiseksi sekä palveluiden tuottamiseksi.

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään esimerkiksi palvelun tilaamiseen tai AKL:n järjestämien tilaisuuksiin ilmoittautumisen yhteydessä tai sosiaalisen median palveluissa.

Henkilötietoja voidaan myös kerätä yhteisöltä, jonka puolesta rekisteröity toimii, esimerkiksi jäsenyhteisöiltä. Lisäksi tietoja voidaan lainsäädännön sallimissa tilanteissa kerätä ja päivittää myös kolmansien osapuolien ylläpitämistä rekistereistä, kuten kaupparekisteristä ja kaupallisista päättäjätietorekistereistä.

5. Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään (esimerkiksi erityislainsäädäntöön, kirjanpitovelvoitteisiin tai raportointivelvollisuuksiin liittyvät vastuut ja velvoitteet).

Tietojen säilyttämisaika ja säilyttämiskriteerit vaihtelevat henkilötietoryhmittäin sen mukaan, mikä on tietyn henkilötietoryhmän käyttötarkoitus.

Henkilötietoja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan ja tarpeellinen aika asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

Yhteisöjen osalta yhteisön edustajan tai palveluksessa olevan henkilötietojen säilyttäminen on sidoksissa siihen, kuinka pitkään kyseinen rekisteröity toimii yhteisön edustajana AKL:n suuntaan tai muuten yhteisön palveluksessa olevana.

Kun henkilötietoa ei enää tarvita, tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa, ellei lainsäädännössä velvoiteta säilyttämään tietoja pidempää aikaa, tai ellei tietoja tarvita esimerkiksi oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi.

6. Henkilötietojen käsittelevät tahot ja muut vastaanottajat

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan siirtää AKL:n ja yllä mainittujen yhtiöiden välillä. Lisäksi henkilötietoja voidaan siirtää AKL:n järjestämien tapahtumien sopimuskumppaneille tapahtumaan liittyvään kontaktointiin.

Voimme tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille tai alihankkijoille. Varmistamme riittävillä sopimusvelvoitteilla, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat mm. seuraavat tahot:

 • Palveluntarjoajat:
  • Microsoft
  • Lyyti Oy
  • HCI Productions Oy
  • Poutapilvi Web Design Oy
  • Posti Oyj
  • Liana Technologies Oy
  • Bofor Oy
  • MYBW Office Management Oy
  • Markkinointi Oy i2
  • Webropol Oy
  • JJ-Net Group Oy
  • PayTrail Oyj
  • Softaidea Oy
  • Grano Diesel Oy
  • Liveto Group Oy

Henkilötietoja voidaan erityistapauksissa luovuttaa viranomaisille lainsäädännön velvoittamissa ja oikeuttamissa tilanteissa.

AKL voi joutua hätätilanteissa tai muissa yllättävissä tilanteissa luovuttamaan rekisteröityjen henkilötietoja ihmisten hengen ja terveyden sekä omaisuuden suojaamiseksi. Lisäksi AKL voi joutua luovuttamaan rekisteröityjen henkilötietoja, mikäli AKL on osallisena oikeudenkäynneissä tai muissa riidanratkaisuelimissä tapahtuvissa menettelyissä.

Mikäli AKL on osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä, voimme joutua luovuttamaan rekisteröityjen henkilötietoja kolmansille osapuolille.

7. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen suojauksen periaatteet ja käsittelyn turvallisuus

Käsittelemme henkilötietoja tavalla, jolla pyritään kaikissa tilanteissa varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus ja tietosuoja, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

Henkilötietojen käsittelyssä käytetään asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän turvaamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö ja asianmukainen pääsynhallinta sekä henkilöstön ohjeistaminen.

Alkuperäiskappaleina säilytettävät asiakirjat pidetään lukituissa tiloissa, joihin pääsyoikeus on rajattu ainoastaan sinne oikeutetuille tahoille. Paperitulosteet tuhotaan tietoturvallisesti.

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on työsopimuslain ja sopimusten salassapitoehtojen perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

Voimme tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille, jolloin varmistamme riittävillä sopimusvelvoitteilla, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja lainmukaisesti.

9. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä on tietosuojalainsäädännön takaamat oikeudet.

Oikeus päästä tietoihin ja tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä oikeus saada tiedot kirjallisesti tai sähköisessä muodossa.

Oikeus tietojen oikaisuun ja tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista. Lisäksi rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus vaatia tietojensa poistamista.

Poistamme, korjaamme ja täydennämme myös oma-aloitteisesti havaitsemamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

Oikeus tietojen siirtämiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen

Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus vaatia tietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Lisäksi rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön määrittämien edellytysten mukaisesti oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Lisäksi tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa taikka poistopyynnöstä on epäselvyyttä, rajoitamme tietoihin pääsyä.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käyttöä tietynlaiseen käsittelyyn. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramarkkinointia varten.

Oikeuksien toteuttaminen

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai kirjallisesti tai sähköisesti ja osoitetaan tämän Tietosuojaselosteen kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien.

Jos rekisteröidyn pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan rekisteröidylle kirjallisesti. Voimme kieltäytyä pyynnöstä (kuten tietojen poistamisesta), lakisääteisen velvoitteen tai lakisääteisen oikeuden johdosta.

10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti. Euroopan unionissa valituksen voi tehdä erityisesti asuin- tai työskentelyvaltionsa tai valtion, jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, tietosuojaviranomaiselle.

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Kehittämme jatkuvasti palveluitamme ja voimme sen johdosta joutua muuttamaan ja päivittämään tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan rekisteröidyille.

Tietosuojaseloste on julkaistu 11.9.2023

Autoalan Keskusliitto © 2023 Tietosuojaseloste