Käyttöoikeusehdot

Nämä käyttöoikeusehdot muodostavat yhdessä Asiakkaan Tuotetta koskevan tilauksen kanssa oikeudellisesti sitovan sopimuksen Asiakkaan ja AKL-Palvelu Oy:n välillä. Näissä käyttöoikeusehdoissa ”Asiakkaalla” tarkoitetaan Tuotteen tilaajaa tai käyttöoikeuksien haltijaa ja ”Tuotteella” tarkoitetaan AKL-Palvelu Oy:n julkaisemia digitaalisia moottoriajoneuvojen huolto- ja korjausehtoja (AUNE).

Hankkimalla Tuotteen käyttöoikeuden Asiakas ilmaisee hyväksyvänsä nämä käyttöoikeusehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

1. Käyttöoikeuden myöntäjä

AKL-Palvelu Oy
Y-tunnus 0547852-1
Mikonkatu 8 A, 10. krs
00100 Helsinki

Sähköposti: lomakkeet@akl.fi

 

2. Sopimuksen tarkoitus

Asiakas voi hankkia vuosittaisen käyttöoikeuden Tuotteeseen AKL-Palvelu Oy:n verkkokaupasta.

AKL-Palvelu Oy myöntää Asiakkaalle oikeuden käyttää Tuotetta yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan edellyttäen, että Asiakas suorittaa AKL-Palvelu Oy:lle Tuotetta koskevan vuosittaisen lisenssimaksun.

Käyttöoikeus koskee Asiakkaan omaa käyttöä. Asiakas voi käyttää Tuotetta esimerkiksi sähköisissä tilausjärjestelmissä tai sähköisen tilausvahvistuksen liitteenä tai tulostamalla Tuote omalle loppuasiakkaalle. Tuotteen lisääminen julkiselle verkkosivustolle on kielletty, ellei sitä pysty suojaamaan hakukoneilta. Tuotteen tiedostomuodon voi vaihtaa kuvatiedostoksi. Asiakkaalla ei ole oikeutta osaksikaan jäljentää tuotetta tai sen osaa.

Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Asiakas ei saa jälleenmyydä, vuokrata tai edelleen lisensoida Tuotetta kolmansille.

 

3. Sopimuksen toteutus

AKL-Palvelu Oy kehittää ja ylläpitää Tuotetta siten, että se täyttää lainsäädännön, määräysten sekä autoalan hyvien kauppatapojen ja sopimusehtojen vaatimukset.

Asiakas kehittää ja ylläpitää itse tai sopimuskumppaneidensa kanssa Tuotteen hyödyntämisen mahdollistavia ohjelmia.

 

4. Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet

4.1 AKL-Palvelu Oy:n oikeudet

AKL-Palvelu Oy:llä on tekijänoikeudet Tuotteeseen. Jokainen tähän käyttöoikeussopimukseen perustuva Tuote on merkitty kalenterivuosittain vaihtuvalla Asiakaskohtaisella yksilöintikoodilla sekä muilla turvaominaisuuksilla, jolla Tuotteen tekijänoikeudellisia oikeuksia voidaan valvoa.

4.2 AKL-Palvelu Oy:n velvollisuudet

AKL-Palvelu Oy vastaa Tuotteen kehittämisestä, lainsäädännön seuraamisesta ja soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä sekä yhteydenpidosta näihin vaikuttavien viranomaistahojen kanssa.

AKL-Palvelu Oy vastaa Tuotteen sisällön kehittämiseen ja määräysten seurantaan liittyvistä kuluista.

AKL-Palvelu Oy tiedottaa Asiakkaalle Tuotteen muutoksista mahdollisimman nopeasti muutoksien valmistuttua.

AKL-Palvelu Oy julkaisee uuden version Tuotteesta vuosittain marras-/joulukuussa.  AKL-Palvelu Oy lähettää uuden version Tuotteesta Asiakkaalle automaattisesti tai toimittaa ohjeet, jolla Asiakas voi ladata uuden version verkkokaupan kautta. Kukin Tuoteversio on voimassa julkaisua seuraavan kalenterivuoden loppuun asti.

4.3 Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus käyttää omassa toiminnassaan Tuotetta ja sen hyödyntämistä mahdollistavia ohjelmia. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei em. oikeus ole Asiakkaan yksinoikeus vaan AKL-Palvelu Oy luovuttaa näiden käyttöoikeusehtojen mukaisia oikeuksia myös muille toimijoille.

Asiakkaalla ei ole oikeutta täydentää tai muokata Tuotetta.

Ohjelmat, jotka mahdollistavat Tuotteen hyödyntämisen ovat Asiakkaan omaisuutta.

4.4 Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas on velvollinen viipymättä ilmoittamaan AKL-Palvelu Oy:lle sen yhteyshenkilön vaihtumisesta tai yhteystietojen muutoksista. Ilmoitukset on toimitettava osoitteeseen: lomakkeet@akl.fi.

Asiakas vastaa kustannuksellaan Tuotteen hyödyntämisen mahdollistamasta toteutuksesta, ylläpidosta, toimivuudesta ja jatkokehityksestä.

 

5. Maksut

Asiakas maksaa Tuotteen käyttöoikeudesta vuosittaisen lisenssimaksun, joka laskutetaan etukäteen vuosittain viimeistään helmikuussa.

Hinnoittelussa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Tuotetta koskevaa hinnastoa, jonka ajantasainen versio on saatavissa AKL-Palvelu Oy:n verkkosivuilta.

Ensimmäinen vuosilisenssi maksetaan verkkokaupassa tai laskutetaan asiakkaalta. Kesken kalenterivuoden hankitun vuosilisenssin hinta ilmoitetaan verkkokaupassa.

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva alv (allekirjoitushetkellä 24 %).

Hintamuutoksista AKL-Palvelu Oy ilmoittaa viimeistään kutakin sopimusvuotta edeltävän syyskuun loppuun mennessä.

 

6. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi kalenterivuoden kerrallaan, ellei jompikumpi osapuoli sano sitä kirjallisesti irti alkavaa sopimusvuotta edeltävän lokakuun loppuun mennessä.

Asiakkaan on toimitettava irtisanomisilmoitus sähköpostitse osoitteeseen: lomakkeet@akl.fi.

 

7. Erimielisyydet

Osapuolet pyrkivät sopimaan erimielisyydet keskenään.

Mikäli kahdenkeskinen sovittelu ei johda tulokseen ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

 

8. Vastuunrajoitus

AKL-Palvelu Oy ei vastaa asiakkaalle Tuotteesta ja sen hyödyntämisestä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

 

9. Sopimuksen purku

Mikäli jompikumpi osapuoli rikkoo tämän sopimuksen ehtoja olennaisella tavalla eikä saatuaan tästä kirjallisen ilmoituksen toiselta osapuolelta korjaa rikkomustaan kohtuullisessa ajassa, on vahingon kärsineellä osapuolella oikeus purkaa tämä sopimus päättymään välittömästi. Purkamisesta on ilmoitettava kirjallisesti.

 

10. Käyttöoikeusehtojen muutokset

AKL-Palvelu Oy:llä on oikeus muuttaa näitä käyttöoikeusehtoja ilmoittamalla muutoksista Asiakkaalle viimeistään kutakin sopimusvuotta edeltävän elokuun loppuun mennessä. Muutokset tulevat voimaan ilmoitetusta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan seuraavan kalenterivuoden alusta alkaen. Jos Asiakas ei hyväksy uusia käyttöoikeusehtoja, Asiakkaan tulee irtisanoa sopimus. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutokset jatkamalla Tuotteen käyttöä.

 

Käyttöoikeusehdot on julkaistu 16.12.2021

Autoalan Keskusliitto © 2023 Tietosuojaseloste